Giazzon M.Rev.do Marino

M.Rev.do
Marino
Giazzon
SANTA GIUSTINA
13-10-1936
29-06-1963
Don